Судалгаа боловсруулалтын ажлын  үр дүнгээ хүлээлгэн өгөөгүй төслийн удирдагчид болон гүйцэтгэгч байгууллагын жагсаалт


2586

Нийтэлсэн

18.05.29

Share

Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл хэрэгжүүлэх,  санхүүжүүлэх  журмын 8.4.2-д “... төслийн хүрээнд бий болсон шинжлэх ухааны шинэ мэдлэг  (энэ журмын 8.2-т тусгагдсан баримтаар баталгаажсан)-ийн талаар улсын стандартын дагуу бичсэн эрдэм шинжилгээний ажлын тайланг итгэмжлэн хадгалагчид төсөл дууссанаас хойш 3 сарын дотор цахим болон хэвлэмэл хэлбэрээр хүлээлгэн өгөх” ,  9.1-д “... Гүйцэтгэгч   нь   төсөл   дууссанаас   хойш 3 сарын дотор түүний үр дүнг захиалагчид актаар хүлээлгэж өгнө...“ гэсэн заалтын дагуу 2018 оны 06 сарын 21-ний  байдлаар гүйцэтгэсэн төслүүдийнхээ (хавсралтанд тусгагдсан) үр дүнгийн тайланг улсын Итгэмжлэн хадгалагчид зохих журмын дагуу хүлээлгэн өгөөгүй жагсаалт.
 

Судалгаа боловсруулалтын ажлын үр дүнгээ хүлээлгэн өгөөгүй жагсаалт

Холбоо барих: Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу 49, МТҮПаркийн байр

Утас : (976-11)-32-76-34, +976-70002542
www.stf.mn

©2017. Улаанбаатар хот. Шинжлэх ухаан технологийн сан.