Эрхэм зорилго, үйл ажиллагаа

ШУТСангийн алсын хараа

Оновчтой санхүүжилт, бодит хяналт, ашигтай үр дүнгийн төлөө шинжлэх ухаанд үйлчилж, сангаа арвижуулна.

ШУТСангийн эрхэм зорилго

Судалгаа боловсруулалтын ажилд зориулсан хөрөнгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлж, үр ашигтай зарцуулах, төслийг оновчтой удирдах замаар шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлж, Монгол улсын хөгжилд хувь нэмэр оруулна

ШУТСангийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлүүд

1. Санхүү удирдлагын хэлтсийн үндсэн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлүүд:
Төсөв бүрдүүлэх

 • Төсвийн төсөл хүлээн авах, боловсруулах
 • Төсвийн хуваарийн санал авах
 • Өр, авлага барагдуулах

Төсөв хуваарилах

 • Салбар хүрээлэнгүүдийн санхүүжилтийн хуваарилалт хийх
 • Зарцуулалтын эрх нээх
 • СБА-уудыг санхүүжүүлэх

Хяналт тавих

 • Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ хүлээн авах, нэгтгэх тайлагнах
 • СБА-уудын санхүүгийн тайланг  хүлээн авах,  дараагийн санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлүүлэх
 • Эрдэм шинжилгээний зардлын гүйцэтгэл, төсвийн хяналт хийх
 • Зэхэц ажлын авлагын тооцоолол хийх, барагдуулах, хянах
 • Харъяа салбар хүрээлэнгүүдийн санхүүгийн тайлан хүлээн авч шалгах нэгтгэх
 • Санхүүгийн нэгтгэсэн  тайлан  хүлээн авах, хянах

Сургалт зөвлөгөө өгөх

 • Төслийн санхүүжилтийн зөвлөгөө өгөх
 • Харъяа хүрээлэн төвүүдэд санхүүгийн багц сургалт зохион байгуулах

2. Мэдээллийн сан, мониторингийн хэлтсийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлүүд:

 • Диссертаци, СБА-ын тайлангийн бүрэн эхийг хүлээж авах, итгэмжлэн хадгалах;
 • СБА, эрдэмтэн, диссертацийн мэдээллийн сан баяжуулах, хөгжүүлж боловсронгуй болгох;
 • СБА, эрдэмтэн, диссертацийг бүртгэх;
 • Шинжлэх ухааны ололт, амжилт болон эрдэмтэн, судлаачдын бүтээл туурвилыг олон нийтэд сурталчлах;
 • Ном, эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд болон мэдээллийн сангаар үйлчлэх;
 • Судалгаа боловсруулалтын ажлуудын гэрээ болон явцад хяналт-шинжилгээ хийх;
 • Гадаадын болон дотоодын шинжлэх ухааны байгуллага, их дээд сургуулиудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх;
 • Салбарын болон байгууллагын хэрэгцээт судалгааг хийх, мэдээллээр хангах;
 • Судалгаа боловсруулалтын ажлуудын талаарх мэдээллээр цахим хуудсыг шинэчлэх, байнгын ажиллагааг хангах;
 • Дотоодын ижил төстэй судалгаа хийдэг эрдэмтдийн оролцоог дээшлүүлэх талаар сургалт, семинар зохион байгуулах, мэдээллээр хангах;
 • Эрдэмтдийн СБА-ын үр дүнг бизнесийн байгууллага, хүмүүстэй холбох, зах зээлд нэвтрүүлэх, сурталчилах;
 • Гадаадын болон дотоодын хөрөнгийн эх үүсвэр бүрдүүлэх боломжийг судлах, холбох;

3. Шинжлэх ухааны паркийн менежментийн хэлтсийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлүүд:

 • ШУП-ийн талаар ерөнхий судалгаа болон ШУП байгуулах үндэслэл, шаардлагыг судалж холбогдох баримт бичгийн төсөл боловсруулах;
 • ШУП-д ажиллах хүний нөөцийн талаар судалгаа хийж, хүний нөөцийн бодлогыг боловсруулах, хүний нөөцийг бэлтгэх ажлуудыг эхлүүлэх;
 • Их сургуулиудын хотхонд ШУП байгуулах талаар үндэслэл, шаардлагын судалгааг хийж, түүний хөгжлийн чиглэл, удирдлагын бүтэц, санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын бодлого зэргийг гаргах;
 • ШУП байгуулах эрх зүйн орчны судалгаагаар дамжуулан инновацийг хөгжүүлэх болон интрепренер орчин бүрдэх нөхцөлөөр хангах;
 • ШУП-ийн аж үйлдвэрийн парк болон үйлдвэр технологийн парктай уялдаа холбоотой ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх;
 • Гадаадын ШУП-уудтай танилцах, туршлага судлах, зөвлөгөө авах, гадаадын мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарсан судалгааны ажлууд гүйцэтгэх;
 • ШУП байгуулах бэлтгэл ажлын хүрээнд гадаадын туршлагатай улсуудтай хамтран лаборатори, инкубатор, технологи дамжуулах төвүүдийг байгуулах;
 • Гадаад, дотоодын эрдэмтэд болон хувийн хэвшлүүдийн хамтарсан төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;