ЭРДЭМТНИЙ ТАНИЛЦУУЛГАВанданжав овогтой Адъяасүрэн

Боловсролын доктор (Ph.D)

Мэргэжил: Математикч-математикийн багш

Диссертацийн ажлууд

Сэдэв Он Салбар
Некоторые рекультаты изучения циклических неравенств и спектра оператора Лапласа 2002 Байгаль

Бүтээлүүдийн жагсаалт

1.Параметраас хамаарсан интеграл, 1995 2. Тоон дараалал, түүний хязгаар, 1996 3. Тэнцэтгэл биш, I,II дэвтэр, 1995 4. Алгебр VI, VII, VII,IX /1997, 1998, 1999, 2001/ 5. Геометр VI, VII, VIII / 1998, 1999, 2000/ 6. Математикийн мэргэжлийн курс VI, VII, VIII, IX /1997, 1998, 1999, 2000/ 7.Комплекс хувьсагчийн функцийн онол, 1994 МУИС-ийн МКС-ийн Математик анализын тэнхимийн багш В.Адъяасүрэнгийн бүтээлийн жагсаалт I. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл 1.Один пример изоспектральных многообразий. Сибирский математический журнал (в печати) 2.Об одном циклическом неравенстве, МУИС, ЭШБ, 7(168), 2000 3.Оценка в одной циклической сумме, МУИС, ЭШБ; 7(168), 2000 (С.Чимэдцэрэн, С.Батболд нарын хамт) 4.Об одном геометрическом неравенстве и трех вариантах его усилений, тезис, 2000 5.Об одном циклическом неравенстве В.Яноуса, тезис, 2000 6.Три экстремальные задач, МУИС, ЭШБ, 8(186), 2001 7.Вариант конструктивного построения изоспектральных многообразий, МУИС, ЭШБ, 8(186), 2001 8.Нэгэн цикл нийлбэр дэх үнэлгээ (тезис),2001. (Олон улсын хуралд тавьсан илтгэл) 9."Некоторые результаты изучения циклических неравенств и спектра оператора Лапласа" диссертаци, 2002 он. 10."Цикл тэнцэтгэл биш ба Лапласын операторын спектрийн судалгааны зарим үр дүн", диссертацийн хураангуй, 2002 он. 11."Коши ба Коши-Буняковскийн тэнцэтгэл бишийн матрицан хувилбар", 2002 он, (МУИС-ийн 60 жилийн ойн нэрэмжит ЭШ-ний бага хуралд тавьсан илтгэл). II. Бичсэн ном товхимол 12.Параметрээс хамаарсан интеграл, 1995, х.х.3 13.Фурьегийн цуваа ба Фурьегийн хувиргалт, 1996, х.х.3 14.Комплекс хувьсагчтай функцийн онол, 1994, х.х.8 15.Диофант тэгшитгэл ба Виетийн теорем, 1994, х.х. 4.2 16.Тэнцэтгэл биш 1, 2 дэвтэр, 1995, х.х.9.8 17.Багачуудын бодлогын хураамж, 1996, х.х.5.6 (Л.Эрдэнэсувдын хамт) 18.Тоон дараалал, түүний хязгаар, 1996, х.х.6.6 19.Арифметикийн өгүүлбэртэй бодлогууд, 1996, х.х.4.2 20.Багачуудын математикийн бодлогын хураамж (нэмэлт засварласан 2 дахь хэвлэл), 2000, х.х.5.2 (Л.Эрдэнэсувдын хамт) 21.Математик-5, 2000, х.х.11 (Л.Эрдэнэсувдын хамт) 22.Алгебр-6, 1998, х.х.13.25 23.Геометр-6, 1999, х.х.7 24.Математикийн мэргэжлийн курс-6, 1999, х.х.5.75 25.Алгебр-7, 1997, 2000, х.х.14 (Ү.Маамын хамт) 26.Геометр-7, 1998, х.х.10 27.Математикийн мэргэжлийн курс-7, 1999, х.х.10 28.Алгебр-8, 1998, 2000, х.х.13 29.Геометр-8, 1999, х.х.11.25 30.Математикийн мэргэжлийн курс-8, 1998, х.х.9.5 31.Математикийн мэргэжлийн курс-9, 1999, х.х.11 32.Бодлого бодоход тойрог тусалж байна…, 1995, х.х.5 33.Алгебр ба математик анализ, 2001, х.х 17.5 34.Багачуудын бодлогын хураамж, 2003, х.х.5.6 (дахин хэвлэгдсэн) (Л.Эрдэнэсувдын хамт) 35.Математик-5, 2001, 2003, х.х.11 (Л.Эрдэнэсувдын хамт) (дахин хэвлэгдсэн) 36.Алгебр-6, 2003, х.х.13.25 (дахин хэвлэгдсэн) 37.Геометр-6, 2003, х.х.7 (дахин хэвлэгдсэн) 38.Математикийн мэргэжлийн курс-6, 2003, х.х.5.75 (дахин хэвлэгдсэн) 39.Алгебр-7, 2003, х.х.14 (Ү.Маамын хамт) (дахин хэвлэгдсэн) 40.Геометр-7, 2003, х.х.10 (дахин хэвлэгдсэн) 41.Математикийн мэргэжлийн курс-7, 2003, х.х.10 (дахин хэвлэгдсэн) 42.Алгебр-8, 2000, 2003, х.х.13 (дахин хэвлэгдсэн) 43.Геометр-8, 2003, х.х.11.25 (дахин хэвлэгдсэн) 44.Математикийн мэргэжлийн курс-8, 2003, х.х.9.5 (дахин хэвлэгдсэн) 45.Математикийн мэргэжлийн курс-9, 2001, 2003, х.х.11 (дахин хэвлэгдсэн) 46.Алгебр ба математик анализ-9, 2001, 2003 х.х 17.5 (дахин хэвлэгдсэн) 47.Алгебр ба математик анализ-10, 2003 х.х 14.5 48.Геометр-9, 2003, х.х 10.3 III. Сургалт, сурталчилгааны өгүүллүүд а)УМО-д бэлтгэгчдэд тусламж цувралд нийтлүүлсэн өгүүллүүд 49.8 -р ангийн 3 -р давааны бодлогын анализ, 1986 он 50.8 -р ангийн 3 -р давааны бодлогын анализ, 1987 он (Ц.Батхүүгийн хамт) 51.7 -р ангийн 3 -р давааны бодлогын анализ, 1988 он (Л.Чойжоованчигийн хамт) 52.8 -р ангийн 3 -р давааны бодлогын анализ, 1988 он 53.8 -р ангийн 3 -р давааны бодлогын анализ, 1989 он 54.Инвариант, 1987 он (Ц.Батхүүгийн хамт) 55.7 -р ангийн 3 -р давааны бодлогын анализ, 1991 он 56.8 -р ангйн 3 -р давааны бодлогын анализ, 1991 он 57.8 -р ангийн 3 р авааны бодлогын анализ, 1992 он (Н.Дайвий-Одын хамт) 58.8 -р ангийн 3 -р давааны бодлогын анализ, 1993 он 59.8 -р ангийн 3 -р давааны бодлогын анализ, 1994 он 60.8 -р ангийн 3 -р давааны бодлогын анализ, 1995 он (Ц.Лувсандоржийн хамт) 61.8 -р ангийн 4 -р давааны бодлогын анализ, 1995 он 62.9 -р ангийн 3 -р давааны бодлогын анализ, 1995 он 63.9 -р ангийн 4 -р давааны бодлогын анализ, 1995 он 64.9 -р ангийн 4 -р давааны бодлогын анализ, 1998 он 65.Дундын багшийн 3 -р давааны бодлогын анализ, 1999 он 66.Дундын багшийн 4 -р давааны бодлогын анализ, 1999 он 67.Өмнөх онуудын олимпиадын зарим бодлогууд, 1999 он 68.Дундын багшийн 3 -р давааны бодлогын анализ, 2000 он 69.Дундын багшийн 4 -р давааны бодлогын анализ, 2000 он (Ц.Батхүүгийн хамт) 70.Монголын Оюутны Математикийн Х олимпиад, 2001 он б)"Олонлог"сэтгүүлд нийтлүүлсэн өгүүллүүд 71.Юүлэлтийн бодлого, 1993№1 72.Нэгтгэн зайлуулах зарчим, 1993№1 73.Хятадын их теорем, 1993№2 74.Хуурамч зоосны тухай бодлого, 1993№3 75.Шугам, гортигоор хийх байгуулалт, 1993№2 76.Жинлэлтийн бодлого, 1993№2 77.Тригонометр тэгшитгэлийн шийд, 1993№2 78.Эрдеш-Морделийн тэнцэтгэл биш, 1993№3 79.Эрэмбэлэх арга, 1993№3 80.Коши-Буняковскийн тэнцэтгэл биш, 1994№2 81.Математикийн зуны сургууль, 1996№1 82.Элсэлтийн шалгалтын хүндэвтэр бодлогууд, 1996№1 83.Анализын гурван үндсэн зарчим, 1996№2 84.Нэгэн гайхамшигт тогтмолын тухай, 1996№2 85.Шагналт бодлогын анализ, 1996№2 86.е тоо тойрсон бодлогууд, 1996№2 87.Тригонометр орлуулга (орчуулга), 1996№2 88.Квант сэтгүүлийг 1992 №2 дугаарт нийтлэгдсэн бодлогын анализ, 1996№2 89.Элсэлтийн шалгалтын хүндэвтэр бодлогууд, 1996 №2 90.Арифметик, геометр дунджуудын тухай теорем буюу Кошийн тэнцэтгэл биш, 1999 №2 91.Рекуррент харьцаа ашиглаад …, 2000 №2 92.Вейерштрассын нэгэн теоремын тухай, 2001. в) "Математик" сонинд нийтлүүлсэн өгүүллүүд 93.Шугаман функцийн график, 2000 №4 94.Виетийн теорем ба түүний урвуу теоремыг бодлого бодоход хэрэглэх нь, 2000 №4 95.Геометр аналоги - 1, 2000 №3 (Л.Эрдэнэсувдын хамт) 96.Геометр аналоги - 2, 2000 №4 (Л.Эрдэнэсувдын хамт) 97.Геометр аналоги - 3, 2000 №5 (Л.Эрдэнэсувдын хамт) 98.Геометр аналоги - 4, 2000 №7 (Л.Эрдэнэсувдын хамт) 99.Квадрат тэгшитгэлийг дискриминантаар нь шинжлэх, 2001 №5 100.Пифагорын теорем ба түүний урвуу теоремын хэрэглээ, 2001 №7 101.Модуль агуулсан зарим тэгшитгэл ба тэнцэтгэл бишийг бодоход модулийн геометр утгыг ашиглах, 2001 №1(41) 102.Зээлээ яаж төлж барагдуулах вэ?, 2001, №1(42) 103.Азтай билетийн тоог яаж олох вэ? , 2001 №1(42) 104.А.Нямринчингийн нэрэмжит төвийн бүсийн анхдугаар олимпиад, 2001 №2 (44) 105.Олон улсын хот хоорондын математикийн уралдаан, 2001 №2(45) 106.Өгүүлбэртэй бодлого бодоход ХБЕХ-ийн ашиглах нь, 2001 №3(47) 107.Менелайн теоремыг огторгуйн геометр бодлогод ашиглах, 2001 №3(48) 108.Менелайн теоремыг огторгуйн геометр бодлогод ашиглах, 2001 №4(51) 109.Модуль агуулсан квадрат тэгшитгэл, 2002, №5 (53) 110.Нэгэн тэнцэтгэл бишийн найман баталгаа, 2002, №7,(60) 111.Алгебрийн бодлогыг геометр аргаар бодож сурцгаая, 2002, №7(59) 112.Квадрат тэгшитгэл ба өгүүлбэртэй бодлого, 2002, №8(62) 113.1999, 2000 оны дүүрэг, хотын олимпиадын зарим бодлогууд, 2000 (Ц.Лхамсүрэн. "Математик сургалт ба сурталчилгааны бүтээлийн эмхэтгэл", товхимолд) 114.Тодорхой сэдвийн нэгжийн томсгол, 2001 (Д.Нямсүрэнгийн хамт) ("Математикийн хичээлийн технологи шинэчлэл" товхимолд) 115.Хичээл хоорондын холбоо, 2001 (Ц.Далайжамцын хамт) ("Математикийн хичээлийн технологи шинэчлэл" товхимолд) 116.Оюутны Математикийн XI олимпиад, 2002 он ("МУИС байгуулагдсаны 60 жилийн ойн нэрэмжит оюутны математикийн олимпиад" товхимолд) 117."Цикл тэнцэтгэл биш", 2002 он (А.Нямринчингийн нэрэмжит Төвийн бүсийн математикийн анхдугаар олимпиад товхимолд) 118.Дарагдаагүй цэгийн дугаарыг яаж олох вэ? (А.Нямринчингийн нэрэмжит Төвийн бүсийн математикийн анхдугаар олимпиад товхимолд) 119.А.Нямринчингийн нэрэмжит төвийн бүсийн II уралдааныбодлогууд, 2003. 120.Фейербахын теоремын тухай, 2003 IV. Редакторласан ном 121.Д.Баттөмөр. Логик бодлого ба хэллэгийн логик, 1999он,х.х. 11.0 122.Д.Батсайхан. Математик сонгон - 1, 1999 он, х.х. 6.25 123.Д.Батсайхан. Математик сонгон - 2, 2000 он, х.х. 7.0 124.К.Имаммагзам. Тэнцэтгэл биш батлах аргууд, 1997 он, х.х. 8.5 125.Ц.Лхамсүрэн. Математик сургалт ба сурталчилгааны бүтээлийн эмхэтгэл, 2000он, х.х. 7.0 126.Ш.Батхишиг. Математикийн дугуйлан I, 2001, х.х 6.25 127.Ц.Лхамсүрэн. Математик анализын шилмэл бодлогын эмхтгэл, 2001, х.х 5.0 V.Эрхэлсэн болон редакторлосан сэтгүүл (хамтын бүтээл) 128.Олонлог, 1993 №1 129.Олонлог, 1993 №2 130.Олонлог, 1993 №3 131.Олонлог, 1994 №1 132.Олонлог, 1994 №2 133.Олонлог, 1996 №1 134.Олонлог, 1996 №2 135.Хавсралт, Математик хуанли, 2001 (Б.Баясгалангийн хамт) 136.Монгол улсын Их Сургууль байгуулагдсаны 60 жилийн ойн нэрэмжит оюутны математикийн олимпиад, УБ хот, 2002 он. х.х. 7 137.А.Нямринчингийн нэрэмжит Төвийн бүсийн математикийн анхдугаар олимпиад, УБ хот, 2002 он, х.х 3.0. зэрэг 100 гаруй бүтээл тууривсан байна.

copy watches

replica audemars piguet

omega fake

replica swiss watches

replica tag heuer watches

perfect replica watches

quality replica watches

replica patek philippe watches

rolex fakes

replica watches omega

imitation breitling

buy replica watchesa