ЭРДЭМТНИЙ ТАНИЛЦУУЛГАВанданжав овогтой Адъяасүрэн

Боловсролын доктор (Ph.D)

Мэргэжил: Математикч-математикийн багш

Диссертацийн ажлууд

Сэдэв Он Салбар
Некоторые рекультаты изучения циклических неравенств и спектра оператора Лапласа 2002 Байгаль

Бүтээлүүдийн жагсаалт

1.Параметраас хамаарсан интеграл, 1995 2. Тоон дараалал, түүний хязгаар, 1996 3. Тэнцэтгэл биш, I,II дэвтэр, 1995 4. Алгебр VI, VII, VII,IX /1997, 1998, 1999, 2001/ 5. Геометр VI, VII, VIII / 1998, 1999, 2000/ 6. Математикийн мэргэжлийн курс VI, VII, VIII, IX /1997, 1998, 1999, 2000/ 7.Комплекс хувьсагчийн функцийн онол, 1994 МУИС-ийн МКС-ийн Математик анализын тэнхимийн багш В.Адъяасүрэнгийн бүтээлийн жагсаалт I. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл 1.Один пример изоспектральных многообразий. Сибирский математический журнал (в печати) 2.Об одном циклическом неравенстве, МУИС, ЭШБ, 7(168), 2000 3.Оценка в одной циклической сумме, МУИС, ЭШБ; 7(168), 2000 (С.Чимэдцэрэн, С.Батболд нарын хамт) 4.Об одном геометрическом неравенстве и трех вариантах его усилений, тезис, 2000 5.Об одном циклическом неравенстве В.Яноуса, тезис, 2000 6.Три экстремальные задач, МУИС, ЭШБ, 8(186), 2001 7.Вариант конструктивного построения изоспектральных многообразий, МУИС, ЭШБ, 8(186), 2001 8.Нэгэн цикл нийлбэр дэх үнэлгээ (тезис),2001. (Олон улсын хуралд тавьсан илтгэл) 9."Некоторые результаты изучения циклических неравенств и спектра оператора Лапласа" диссертаци, 2002 он. 10."Цикл тэнцэтгэл биш ба Лапласын операторын спектрийн судалгааны зарим үр дүн", диссертацийн хураангуй, 2002 он. 11."Коши ба Коши-Буняковскийн тэнцэтгэл бишийн матрицан хувилбар", 2002 он, (МУИС-ийн 60 жилийн ойн нэрэмжит ЭШ-ний бага хуралд тавьсан илтгэл). II. Бичсэн ном товхимол 12.Параметрээс хамаарсан интеграл, 1995, х.х.3 13.Фурьегийн цуваа ба Фурьегийн хувиргалт, 1996, х.х.3 14.Комплекс хувьсагчтай функцийн онол, 1994, х.х.8 15.Диофант тэгшитгэл ба Виетийн теорем, 1994, х.х. 4.2 16.Тэнцэтгэл биш 1, 2 дэвтэр, 1995, х.х.9.8 17.Багачуудын бодлогын хураамж, 1996, х.х.5.6 (Л.Эрдэнэсувдын хамт) 18.Тоон дараалал, түүний хязгаар, 1996, х.х.6.6 19.Арифметикийн өгүүлбэртэй бодлогууд, 1996, х.х.4.2 20.Багачуудын математикийн бодлогын хураамж (нэмэлт засварласан 2 дахь хэвлэл), 2000, х.х.5.2 (Л.Эрдэнэсувдын хамт) 21.Математик-5, 2000, х.х.11 (Л.Эрдэнэсувдын хамт) 22.Алгебр-6, 1998,